آشنایی با چاپ افست

چاپ افست و چاپ دیجیتال از انواع چاپ های رایجی هستند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما با توجه به مزایای چاپ افست نسبت به چاپ دیجیتال، این نوع چاپ از محبوبیت بیشتری برخوردار است. استفاده از دستگاه چاپ افست اندکی پیچیده تر و سخت از دستگاه چاپ دیجیتال است. اما این موضوع باعث کاهش استقبال از این نوع چاپ نشده است.